Launch Recite Me assistive technology myaccountMyAccount login image

Gaelic Language Plan

We support the Gaelic language and contribute to national efforts to safeguard its future as a healthy, vibrant language, increasingly used and respected in a modern, multicultural and multilingual Scotland.

We have prepared a Gaelic Language Plan following guidance from the public body of Bòrd na Gàidhlig.

Bidh sinn a 'toirt taic don Ghàidhlig agus a' cur ri oidhirpean nàiseanta gus dìon a dhèanamh air an àm ri teachd mar chànan fallain, beothail, a tha a 'sìor chleachdadh agus a' toirt spèis do dh 'Alba nuadh, ioma-chultarach agus ioma-chànanach.

Tha sinn air Plana Gàidhlig ullachadh a rèir stiùireadh bho bhuidheann poblach Bhòrd na Gàidhlig.