Launch Recite Me assistive technology myaccountMyAccount login image

Our online rent service

is currently under maintenance, apologies for any inconvenience

Gaelic Language Plan

We support the Gaelic language and contribute to national efforts to safeguard its future as a healthy, vibrant language, increasingly used and respected in a modern, multicultural and multilingual Scotland.

We have prepared a Gaelic Language Plan following guidance from the public body of Bòrd na Gàidhlig.

Bidh sinn a 'toirt taic don Ghàidhlig agus a' cur ri oidhirpean nàiseanta gus dìon a dhèanamh air an àm ri teachd mar chànan fallain, beothail, a tha a 'sìor chleachdadh agus a' toirt spèis do dh 'Alba nuadh, ioma-chultarach agus ioma-chànanach.

Tha sinn air Plana Gàidhlig ullachadh a rèir stiùireadh bho bhuidheann poblach Bhòrd na Gàidhlig.